Strona główna » REGULAMIN
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
Regulamin stowarzyszenia „Związek Pracowników Sezonowych” 

My, niżej podpisani, zakładamy niniejszym stowarzyszenie zwykłe i uchwalamy jego następujący regulamin:

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Pracowników Sezonowych

2. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. nr 79/2001, poz. 855).

3. Celem stowarzyszenia jest obrona interesów Polaków, którzy pracują sezonowo za granicą.

4. Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) organizowanie akcji informacyjnych na temat praw Polaków, czasowo zatrudnionych za granicą
b) stałe kontakty ze środkami masowego przekazu
c) lobbing wśród polityków

5. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Siedzibą stowarzyszenia jest lokal na os. Rejtana 60/7 w Lesznie.

7. Przedstawicielem stowarzyszenia jest jego członek-założyciel Zbigniew Greźlikowski, zamieszkały w siedzibie stowarzyszenia, seria i numer dowodu osobistego: DD 6798507

8 Uchwały stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności zwykłej większości członków.

9. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

10. Przyjęcie nowych członków, ustalenie wysokości składek członkowskich, zmiana regulaminu oraz rozwiązanie stowarzyszenia następuje wskutek podjęcia uchwały, o której mowa w punkcie 8.

Lista członków założycieli:
1. Zbigniew Greźlikowski
2. Anna Drozdowska
3. Rafał Firlej

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?