Strona główna » Europa » Zasiłek rodzinny
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
26.08.2005r.

UNIA EUROPEJSKA | Wyciągnij rękę po pieniądze
Zasiłek rodzinny

Po 1 maja ubiegłego roku znacznie podniósł się poziom zabezpieczenia osób zatrudnionych w Unii Europejskiej. Niestety w praktyce Polacy pragnący skorzystać ze swych uprawnień często natrafiają na nieoczekiwane przeszkody.
          Warto wiedzieć, iż po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej nasi rodacy zatrudnieni na jej obszarze otrzymali prawo do różnych niedostępnych dotychczas świadczeń społecznych w tym również do zasiłku rodzinnego.

NIEMCY

          Zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EstG), świadczenie to przysługuje osobom zamieszkałym lub przebywającym na stale w tym kraju i podlegającym jednocześnie tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Natomiast cudzoziemcy mogą ubiegać się o ten zasiłek w przypadku gdy posiadają zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na przebywanie w Niemczech w celu podjęcia pracy zarobkowej, otrzymali zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych celem połączenia z rodziną lub utracili przejściowo obywatelstwo niemieckie. Przepisy te dotyczą także Polaków.
          Należy przy tym pamiętać, iż zasiłek rodzinny jest w Niemczech świadczeniem wypłacanym na wniosek, który osoba zainteresowana powinna złożyć w tzw. kasie rodzinnej (Familienkasse) Agencji ds. Pracy właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy.
          Wspomniane świadczenie może otrzymać osoba uprawniona na dziecko lub dzieci w przypadku:
– pierwszego stopnia pokrewieństwa czyli na własne dzieci;
– dzieci współmałżonka;
– wnuki;
– dzieci przysposobione przez współmałżonka lub przez wnioskodawcę.
          Uwaga! Przy ustalaniu prawa nie bierze się pod uwagę dzieci nie mających miejsca zamieszkania lub nie przebywających zwykle w Niemczech lub na obszarze któregoś z państw należących do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce oznacza to, że dzieci mogą być w Polsce!
          Ponadto oprócz samego wniosku (Antrag auf Kindergeld) potrzebne są również – poświadczone przez odpowiednią instytucję udzielającą świadczeń rodzinnych w kraju, w którym dziecko mieszka na stałe – formularze E401 i E411. To właśnie na ich podstawie następuje weryfikacja przysługujących uprawnień oraz ustalana jest wysokość świadczenia (podstawowa stawka to 154 euro miesięcznie). Przy określaniu wysokości zasiłku bierze się także pod uwagę wysokość zasiłku wypłacanego wcześniej w kraju pochodzenia i na tej podstawie wypłaca różnicę pomiędzy przysługującą kwotą świadczenia w Niemczech, a wysokością zasiłku przysługującego w kraju.
          W praktyce zdarza się, iż niemieckie urzędy niechętnie uczestniczą w procesie ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i często ograniczają swoją rolę do wydania formularza wniosku, nie informując zupełnie o obowiązującej procedurze i przysługujących prawach. Podczas gdy właśnie na nich spoczywa obowiązek przesłania wypełnionego wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Polsce. Być może pasywna postawa urzędów niemieckich ma związek z wątpliwościami powstałymi na skutek rozbieżności w przepisach. Z jednej bowiem strony, ustawodawstwo europejskie przewiduje prawo dla obywateli UE do tego świadczenia, z drugiej zaś – przepisy niemieckiej ustawy o podatku dochodowym nie przewidują prawa do zasiłku rodzinnego dla osób zatrudnionych przy pracach sezonowych.
          Specjalnie z myślą o osobach zainteresowanych tematem, Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Polityki Społecznej uruchomił specjalny numer telefonu (022-8265901), pod którym można uzyskać szereg dodatkowych informacji na ten temat.

jawor

HOLANDIA
          Jeśli pracujesz legalnie, możesz otrzymać zasiłek na dzieci. Prawo do świadczenia przysługuje osobom pracującym w kraju tulipanów legalnie, przynajmniej trzy miesiące .Na każde dziecko można otrzymać od 175 do 250 euro w zależności od wieku dziecka. Uwaga! Dodatki wypłacane są raz na trzy miesiące.
          Na stronie internetowej www.sv.nl dostępny jest formularz, który zobowiązane są wypełnić wszyscy ubiegający się o świadczenia. Ważne! Informacje podano także po niemiecku i angielsku. Do formularza trzeba dołączyć akt urodzenia dziecka, akt ślubu oraz potwierdzenie, iż dzieci mieszkają z rodzicami w Holandii. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język niderlandzki.

musz

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?