Strona główna » Włochy » Pozwoleń na razie nie zniosą
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
26.08.2005r.

WŁOCHY | Vademecum szukającego pracy
Pozwoleń na razie nie zniosą

Pod koniec ubiegłego roku Włosi planowali rozpatrzenie możliwości przedterminowego otwarcia rynku pracy dla nowych członków Unii Europejskiej. Mówiło się o czerwcu. Jednak po referendach konstytucyjnych we Francji i w Holandii rozmowy na ten temat odwołano. Aby pracować we Włoszech wciąż trzeba mieć pozwolenie.

          Ale uwaga! Samozatrudnienie dozwolone jest bez  żadnych ograniczeń. Specjalnie traktowane są ponadto niektóre grupy zawodowe.
          Przedterminowego otwarcia rynku pracy domagali się nowi obywatele Unii Europejskiej, włoscy przedsiębiorcy oraz część polityków. Zarówno dla pracodawców jak i pracowników problemem są męczące procedury zatrudniania związane z okresem przejściowym. Na szybkie zmiany się jednak nie zapowiada. Dwuletni okres przejściowy kończy się 1 maja 2006 roku, ale coraz częściej słyszy się głosy o jego przedłużeniu. Włochom udziela się francuski strach przed „polskim hydraulikiem”.

Samozatrudnienie
          Polacy mogą podejmować pracę we Włoszech w charakterze samozatrudnienia bez żadnych ograniczeń. Obowiązują nas dokładnie takie same prawa jak Włochów i pozostałych obywateli Unii Europejskiej (licencje, zezwolenia, kwalifikacje, wpisy na listy zawodowe), jednak w praktyce często można jeszcze napotkać problemy związane z... brakiem znajomości nowego prawa przez włoskich urzędników.
          Przy podejmowaniu decyzji o samozatrudnieniu należy pamiętać, że włoski rynek jest trudny, choć bardzo atrakcyjny. Trudności mogą wiązać się nie tylko z brakiem znajomości języka i prawodawstwa, ale i męczącym systemem tutejszej biurokracji. Prawo włoskie jest bardzo skomplikowane, a rejestracja własnej firmy wymaga skompletowania, przetłumaczenia i zalegalizowania wielu dokumentów.
          Przed założeniem własnej firmy należy dokładnie zbadać regionalny rynek, ponieważ włoski klient jest bardzo przywiązany do produktów rodzimych i markowych, a jeśli chodzi o artykuły spożywcze, to przede wszystkim liczą się dla niego wyroby lokalne. Aby wprowadzić we Włoszech nową markę trzeba się zatem liczyć z potrzebą reklamy i trafnych zabiegów marketingowych. W tej chwili największe szanse mają firmy z sektora usług, szczególnie budowlanych i transportowych. Jak podaje Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rzymie, firmy te bardzo interesują się wejściem na rynek włoski, a Włosi często zwracają się do Ambasady z prośbą o informacje na temat możliwości realizacji usług przez polskich pracowników.  

Praca najemna

          Na początku bieżącego roku, włoskie ministerstwo pracy ogłosiło, że przyzna 79500 pozwoleń na prace stałą i sezonową obywatelom nowych państw Unii Europejskiej. Limit nie został jeszcze wykorzystany, co oznacza, że wciąż można uzyskać pozwolenie na pracę. Aby je zdobyć należy znaleźć pracodawcę włoskiego lub zagranicznego, który ma stały pobyt we Włoszech. Powinien on wysłać listem poleconym podanie o zezwolenie na pracę do właściwej dla miejsca jej wykonania tzw. komórki ds. imigracji (Sportello Unico), która mieści się przy biurze terytorialnym prefektury. W podaniu powinny znaleźć się dane personalne pracodawcy i pracownika oraz kontrakt, w którym trzeba podać typ pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Przesłane dokumenty – wraz z dołączonym znaczkiem skarbowym za 14 euro – trafią do Powiatowej Dyrekcji pracy (Direzione Provinciale del Lavoro), która sprawdzi czy w ramach limitu są jeszcze wolne miejsca. Jeśli kontyngent został wyczerpany, to pracodawca zostanie o tym zawiadomiony listem poleconym, jeśli nie – dokument nulla osta al lavoro (upoważniający do podjęcia pracy i otrzymania w kwesturze karty pobytowej) zostanie przesłany listem zwykłym. Cała procedura teoretycznie powinna trwać 20 dni, jednak w praktyce na odpowiedź trzeba czekać około dwóch miesięcy.

Praca poza limitem
          Niektóre zawody są we Włoszech traktowane na szczególnych zasadach. W grupie zawodowej, która ma dostęp do rynku pracy poza określonym limitem znajduje się kierownictwo i wysoko wykwalifikowany personel spółek; pracownicy podlegający organizacjom lub firmom działającym we Włoszech (zatrudnieni w celu wykonania ściśle określonego projektu w określonym czasie) oraz pracownicy podlegający firmom zagranicznym, czasowo oddelegowani do firm, które mają siedzibę na Półwyspie Apenińskim.
          Uprzywilejowani są ponadto profesorowie, wykładowcy uniwersyteccy i naukowcy, tłumacze, wykwalifikowane pielęgniarki oraz pomoce domowe, które przeprowadzają się do Włoch wraz z pracodawcą. W grupie znalazło się również środowisko artystyczne: tancerze, artyści i muzycy.
          Aby uzyskać pozwolenie na pracę poza określonym przez Ministerstwo Pracy limitem, należy posiadać dokumenty przetłumaczone na język włoski, poświadczające uprzywilejowany status zawodowy, wykształcenie, stanowisko służbowe itp. Procedura przyznawania pozwoleń wygląda podobnie jak w przypadku pracy najemnej, różnicą jest druk podania wysyłanego przez pracodawcę do regionalnego biura Powiatowej Dyrekcji Pracy.

Nieograniczony dostęp

          We Włoszech są również zawody, których wykonywanie zwolnione jest od posiadania pozwolenia na pracę. Swobodny dostęp do włoskiego rynku pracy mają: dziennikarze korespondenci oficjalnie akredytowani we Włoszech, marynarze oraz osoby, które zgodnie z przepisami międzynarodowych umów obowiązujących we Włoszech, wykonują tu działalność badawczą lub pracę okresową w ramach programów wymiany młodzieżowej lub są zatrudnione jako Au-Pair. O pozwolenia nie muszą się również starać osoby przyjeżdżające w celu odbycia stażu zawodowego u włoskiego pracodawcy – obowiązują je te same przepisy, co stażystów włoskich. Aby posiadać wolny dostęp do włoskiego rynku pracy należy posiadać dokumenty poświadczające statut wyszczególnionych wyżej zawodów.

Praca w show-biznesie
          Włoski rynek show-biznesu należy do najciekawszych i największych w Europie, co wiąże się z możliwością pracy również dla cudzoziemców. Corocznie kręconych jest tu mnóstwo rozrywkowych programów, seriali i filmów telewizyjnych oraz kinowych. Sporo jest również ofert w sektorze sztuki, architektury i fotografii.
          Aby pracować w tutejszym show-biznesie należy obowiązkowo zapisać na tzw. Narodową Listę Show-Biznesu (Lista Unica Nazionale dello Spettacolo). Zapisów dokonuje specjalnie wyznaczony do tego celu sekretariat (Segreteria del Collocamento) w Ministerstwie Pracy w Rzymie. Do sekretariatu należy udać się osobiście z ważnym dokumentem tożsamości i pozwoleniem na jakąkolwiek legalną pracę wykonywaną we Włoszech aktualnie lub w przeszłości (w ciągu ostatniego roku kalendarzowego).
          Zapis na listę upoważnia m.in. do przeglądania bazy ofert pracy w show-biznesie, którą systematycznie uzupełnia Ministerstwo Pracy. Do listy mają ponadto swobodny dostęp producenci filmowi i telewizyjni, reżyserzy itd., którzy często właśnie w ten sposób szukają pracowników. Na listę można zapisać się również przez internet (www.dgimpiego.listaspettacolo.it).

*  *  *

           Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące podejmowania pracy we Włoszech, treść aktów prawnych oraz formularze o wydanie zezwolenia na pracę znaleźć można na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Rzymie (www.infopolonia.it) oraz na stronie włoskiego Ministerstwa Pracy (Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialiwww.welfare.gov.it).

Anita Kwestorowska

CODICE FISCALE
          Czyli numer identyfikacji podatkowej może uzyskać każdy Polak przebywający we Włoszech, który uda się do najbliższego Urzędu Skarbowego (Agenzia delle Entrate) wraz z kopią ważnego dokumentu tożsamości. Aby otrzymać codice fiscale nie jest wymagany meldunek we Włoszech, ale należy podać adres korespondencyjny, pod który będą przesyłane ewentualne dokumenty związane z wykonywaną w Italii pracą.
Numer identyfikacji podatkowej otrzymuje się bezpłatnie w formie wydruku komputerowego, natomiast plastikowa karta z numerem przychodzi na podany wcześniej adres po kilku tygodniach. Codice fiscale traktowany jest we Włoszech jak połączenie polskiego NIP-u z Peselem – można zatem na jego podstawie dokonywać różnych formalności, w tym zakupić telefon komórkowy, zapisać się do biblioteki itp.

KARTA STAŁEGO POBYTU
          Aby otrzymać kartę wydawaną ze względu na podejmowaną pracę, należy posiadać legalny kontrakt podpisany z pracodawcą. Do otrzymania karty pobytowej ze względu na studia upoważniają: poświadczenie z uczelni oraz udokumentowane środki finansowe pozwalające na utrzymanie się. Natomiast karta pobytowa związana z zamieszkaniem powyżej trzech miesięcy bez podejmowania pracy, wydawana jest na podstawie deklaracji osoby goszczącej (osoba ta musi udowodnić posiadanie mieszkania i odpowiednich środków finansowych) lub samego zainteresowanego, jeśli wykaże, że posiada niezbędne środki finansowe na utrzymanie się bez konieczności podejmowania zatrudnienia lub korzystania ze świadczeń socjalnych.
          O wydanie karty pobytowej należy zwrócić się do kwestury miejskiego oddziału policji. Okres oczekiwania wynosi około dwóch tygodni. Kartę wydawana jest bez żadnych opłat. Do podania należy dołączyć kserokopie paszportu oraz cztery fotografie.

ZAMELDOWANIE
          O meldunek, czyli iscrizione di residenza może ubiegać się każdy pełnoletni Polak, który posiada pozwolenie na pobyt wydane minimalnie na okres roku oraz przebywa w mieszkaniu, którego właściciel zgodzi się go zameldować.
W celu uzyskania meldunku należy udać się do miejskiego biura ewidencji ludności (Ufficio Anagrafe) razem z właścicielem mieszkania lub wystawionym przez niego dokumentem poświadczającym zgodę na meldunek i prawo do lokalu. Do meldunku potrzebne są ponadto: paszport, numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale) i karta stałego pobytu. Na zameldowanie czeka się około dwóch tygodni, w tym czasie do mieszkania przyjdzie policja, która sprawdzi czy starający się o meldunek rzeczywiście w nim przebywa.
          Aby zmienić miejsce zamieszkania należy zgłosić się do biura zmian meldunków (Ufficio cambi di residenza) odpowiadającej miejscu nowego pobytu i napisać stosowne oświadczenie. Biuro skontroluje następnie czy zmiana miejsca zamieszkania rzeczywiście miała miejsce i jeśli tak, wyda stosowny dokument.

CARTA D’IDENTITA
          To włoski odpowiednik polskiego dowodu tożsamości. Aby go otrzymać, należy osobiście udać się do biura ewidencji ludności wraz z aktualnym dokumentem tożsamości, kartą stałego pobytu (wydana minimalnie na okres roku) i trzema fotografiami. Wymagane informacje to: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania we Włoszech oraz wykonywany zawód.
          Kartę otrzymuje się na miejscu po wniesieniu opłaty 5,45 euro. Dokument może zostać wydany maksymalnie na pięć lat, w praktyce jego ważność pokrywa się z ważnością karty stałego pobytu. 

AUTOCERTIFICAZIONE
          Niektóre zaświadczenia i dokumenty administracyjne mogą być poświadczane we Włoszech osobiście przez zainteresowanego, na zwykłym papierze, bez żadnych znaczków skarbowych i koniecznych legalizacji. Gotowe formularze do autocertyfikacji (Autocertificazione) można ściągnąć ze stron internetowych dużych miast lub regionów włoskich. Osobiście poświadczyć można m.in.: stan rodzinny, meldunek, tytuły naukowe, uzyskane specjalizacje i zdane egzaminy, uzyskane dochody, numer identyfikacji podatkowej, brak zatrudnienia i niekaralność.
          Autocertificazione akceptowane jest przez wszystkie urzędy administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, energetyczne, pocztowe, telefoniczne itp. Ważne! Do akceptacji autocertificazione nie są zobowiązane przedsiębiorstwa prywatne (m.in. banki i towarzystwa ubezpieczeniowe) oraz sądy. Również włoskie uniwersytety nie akceptują tego typu poświadczenia, jeśli chodzi o wykształcenie zdobyte w Polsce.

KONTO W BANKU
          Aby je założyć potrzebne są: ważny dokument tożsamości, numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale), kartę stałego pobytu i poświadczenie o miejscu zamieszkania.


 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?