Strona główna » Porady prawne » Zasiłki nie dla sezonowych!
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
17.03.2006

NIEMCY |
Zdaniem prawnika
Zasiłki nie dla sezonowych!
Podstawowe regulacje prawne dotyczące zasad wypłacania zasiłku na dziecko (Kindergeld) zawarte są w zasadzie w dwóch ustawach: Bundeskindergeldgesetz (Ustawa związkowa o zasilku dla dzieci – skrót BKGG) oraz Einkommensteuergesetz
(Ustawa o podatku dochodowym – skrót EstG). Przy czym, co istotne, obie ustawy mimo regulowania tej samej materii wzajemnie się uzupełniają.

EstG, w paragrafie nr 62, reguluje kwestię zasiłku dla dzieci cudzoziemców.  Prawo o przyznanie takiego zasiłku mają ci z nich, którzy posiadają na terenie Niemiec swoje miejsce zamieszkania (Wohnsitz) lub mimo zamieszkania w innym państwie, zwykle przebywają na terenie Niemiec (gewöhnlicher Aufenthalt), albo – jeśli tak nie jest – podlegają w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, lub na własny wniosek chcą takiemu obowiązkowi podlegać. Składający wniosek muszą spełniać określone warunki:
- posiadać dochody, ktorych źródło znajduje sie na terenie Niemiec i przynajmniej 90 procent tych dochodów podlega w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
- dochody w Polsce nie podlegające opodaktowaniu w Niemczech nie mogą przekraczać  kwoty 3068 euro (po przeliczeniu) na osobę samotną lub kwoty 6136 euro na małżeństwo. Wysokość tych dochodów musi być potwierdzona przez specjalne zaświadczenie pod nazwą EU/EWR Bescheinigung wystawione przez polski urzad skarbowy.
BKGG reguluje sprawę zasiłku już tylko pomocniczo i tylko w wypadku gdy ktoś obowiązkowi podatkowemu w Niemczech nie podlega. Chodzi o osoby bezrobotne, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od bezrobocia lub są – na mocy specjanych przepisów – od niego tylko przejściowo zwolnieni.
Obie ustawy jednak zawierają przepis, który wyklucza – i to expressis verbis – roszczenia o zasiłek na dzieci. W paragrafie 62 EStG  zd. 2 oraz w paragrafie 1 BKGG pkt. 3 zd. 2, znajdują się nastepujące zapisy:  „pracownik sezonowy, pracownik wykonujący pracę w ramach umowy o dzielo oraz pracownik wysłany do Niemiec w celu czasowego wykonania  usługi nie ma prawa do zasiłku na dzieci“.
Czy jest to zgodne z prawem unijnym, które ma pierwszeństwo przed prawem narodowym, czy też nie? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa. Będzie można to zweryfikować dopiero po przeprowadzeniu postępowania przed sądami w Niemczech i unijnymi, gdzie doszłoby do praktyczej wykładni prawa i wyroku.
Analizując jednak traktat akcesyjny, np. polski, i zasady ochrony rynków pracy wydaje się, że Niemcy mają prawo do ochrony swego rynku pracy, a co za tym idzie także do ochrony systemu socjalnego, jednego z najhojniejszych na świecie. A zatem skarga o zasiłek miałaby bardzo małe szanse na sukces.
W razie dalszych wątpliwości prosimy dzwonić pod numery:
w kraju: PHU Elster, tel. 032-3769755, w godz. 11-17, a w piatek 9-13 lub www.phuelster.pl;
w Niemczech: Georg Wylesalek, tel. 0049-234-287949,  w godz. 16 -19, z wyjątkiem czwartków i sobót
Georg Wylesalek
(Niemcy)

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?