Strona główna » Niemcy » Zasady ubezpieczeń dla pracowników sezonowych
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
Zasady ubezpieczeń dla pracowników sezonowych
(wyjaśnienia ZUS)

Warszawa, 30 stycznia 2006r.


    Od chwili wejścia Polski do UE, zabezpieczenie społeczne osób migrujących zawodowo na obszarze Unii Europejskiej – w tym pracowników sezonowych – regulowane jest przepisami Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.
    Pracownik najemny zatrudniony na terytorium jednego państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa (art. 13.2.a tego Rozporządzenia).
    Oznacza to, że osoby, które w czasie wykonywania pracy sezonowej w Niemczech (ale także w każdym innym kraju unijnym) nie podlegają w Polsce ubezpieczeniom społecznym (tzn. nie pozostają w stosunku pracy lub mają udzielony urlop bezpłatny, nie prowadzą działalności na własny rachunek (w tym także rolniczej), bezrobotni, studenci, członkowie rodzin pozostający na utrzymaniu ubezpieczonych, czy też osoby nigdzie nie pracujące i nie zarejestrowane jako bezrobotne), podlegają przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego, tylko w kraju, w którym wykonywana jest praca sezonowa, w tym przypadku w Niemczech.
    Natomiast osoby, które w Polsce:
- faktycznie prowadzą działalność na własny rachunek (rolniczą oraz pozarolniczą),
- są na płatnym urlopie udzielonym przez polskiego pracodawcę (a więc są w Polsce pracownikami),
- są zleceniobiorcami i podejmują pracę sezonową za granicą, podlegają polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego (art. 14a.1a Rozporządzenia 1408/71).
    Osobom tym, właściwie jednostki terenowe ZUS wydają formularze E 101, poświadczające że zastosowanie mają polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego.
    W konsekwencji, zagraniczny pracodawca zobowiązany jest do złożenia za takich pracowników wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych) oraz rozliczania i opłacania należnych składek do polskiego systemu ubezpieczeniowego. Formalności z tym związane załatwione są w I Oddziale ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8.
    Jak już wspomniano, osoba, która wyjeżdża do pracy sezonowej, np.: do Niemiec i nadal prowadzi tu działalność na własny rachunek przez pełnomocnika, osobę współpracującą lub pracownika (lub jest rolnikiem), zobowiązana jest uzyskać formularz E 101, w jednostce terenowej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania.
    Ponadto, zasady ustalania właściwego ustawodawstwa wynikające z Rozporządzenia 1408/71 stosowane są nie tylko w odniesieniu do pracowników sezonowych zatrudnionych w Niemczech, ale także w innych państwach UE i EOG.

                                    z poważaniem
                                    Przemysław Przybylski
Rzecznik Prasowy ZUS

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?