Strona główna » Skandynawia » Podatki polskich pracowników
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
3.02.2006

SZWECJA |
Jak się nie dać fiskusowi?
Podatki polskich pracowników
Polacy, w zależności od długości pobytu, wysokości dochodu, rodzaju wykonywanej pracy, zapłacą różne stawki podatku dochodowego. Co ciekawe, niektórzy – z racji wykonywanego zawodu – w ogóle zwolnieni są z obowiązku podatkowego. Poza tym, istnieje możliwość odliczenia podatku zapłaconego za granicą od tego uiszczonego w Polsce.
    Jak widać, warto przed wyjazdem do Szwecji poznać tamtejszy system podatkowy. Okazuje się, że jest on odmienny od polskiego. I jeśli zawczasu nie pozna się odpowiednich przepisów, można na tym sporo stracić.
SINK i LSI
Podejmując pracę w firmie ze stałą siedzibą na terenie Szwecji na okres poniżej sześciu miesięcy, nie jesteśmy zobowiązani do płacenia zwykłego (szwedzkiego) podatku dochodowego. Musimy jednak zapłacić podatek specjalny dla obcokrajowców, tzw. SINK (särskild inkomsskatt) w wysokości 25 procent dochodu. Osoby podejmujące pracę w zawodach artystycznych i sportowych zobowiązane są do zapłacenia 15-to procentowego podatku, przy czym będą opłacać go zawsze w kraju wykonywania pracy, niezależnie od długości okresu pobytu. Należy dodać, że artyści uliczni nie muszą fiskusowi płacić nic.
Podatek gminny i państwowy
W przypadku, gdy okres naszego zatrudnienia przekroczy pół roku, niezależnie czy pracujemy dla pracodawcy ze stałą siedzibą w Szwecji czy nie, jesteśmy zobowiązani do zapłacenia gminnego podatku dochodowego. Jego wysokość jest różna w poszczególnych regionach kraju – zazwyczaj wynosi ok. 31 procent.
Jeżeli roczny dochód przekroczy 291800 koron, zapłacimy dodatkowo 20-to procentowy podatek państwowy. Gdy dochód przekroczy 441300 koron, wymieniony podatek wzrasta do 25 procent.
Uwaga! W Szwecji – obok dochodów materialnych (wynagrodzenia, zasiłki, diety itp.) – istnieją dochody niematerialne (posiłki, służbowe mieszkanie, użytkowanie samochodu firmowego). Wartość tych ostatnich jest ustalana na podstawie specjalnych stawek, a następnie opodatkowana jak zwykły dochód materialny.
Bez podatku
Zgodnie z polsko-szwedzką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania nie musimy płacić żadnego podatku, jeżeli naszym pracodawcą jest polska firma bez stałej siedziby w Szwecji, a okres naszego zatrudnienia nie przekroczy 183 dni. Z uzyskanych w ten sposób dochodów rozliczamy się w Polsce.
Gdzie, jak i kiedy?
Opłacający podatki SINK i LSI muszą złożyć specjalne zeznanie podatkowe (Special Income Tax Return) w szwedzkim urzędzie skarbowym (Skatteverket) do 31 marca następnego roku, po roku uzyskania przychodu. Pozostali pracownicy zobowiązani są do złożenia zwykłego zeznania podatkowego w tym samym terminie.
W przypadku błędnego wypełnienia zeznania lub nie złożenia go w terminie, urząd skarbowy może ukarać pracownika karą w wysokości 500 koron. Jeżeli nie złożymy prawidłowo wypełnionego zeznania do 1 sierpnia, kara może wzrosnąć. Jeżeli pracownik, który popełnił błąd dobrowolnie go poprawi, może liczyć na zwolnienie z opłat karnych.
Po złożeniu zeznania, urząd skarbowy ma czas do końca grudnia na poinformowanie nas pisemnie o wysokości naszego podatku i o ewentualnych dopłatach lub zwrotach nadpłaconego podatku.
Samodzielne rozliczanie
Generalnie pracodawcy posiadający stałą siedzibę na terenie Szwecji, zobowiązani są do naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy za pracowników. Jeżeli pracownik zatrudniony jest przez firmę bez siedziby w tym kraju, a jego okres zatrudnienia przekroczy 183 dni, zobowiązany jest sam rozliczać się ze szwedzkim urzędem skarbowym (tzn. musi sam wpłacać zaliczki na podatek i składać zeznania podatkowe).
Odliczenia
Niezależnie od tego czy w Szwecji zapłaciliśmy któryś z wymienionych podatków, czy też nie, ostatecznego rozliczenia podatkowego dokonujemy w polskim urzędzie skarbowym. Nie musimy się jednak obawiać, że nasze dochody zostaną podwójnie opodatkowane. Zgodnie z polsko-szwedzką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek zapłacony za granicą możemy odliczyć od podatku odprowadzanego w Polsce. Stosujemy tu tzw. „metodę proporcjonalnego odliczania podatku zapłaconego za granicą”. I tak w przypadku, gdy oprócz dochodów w Polsce uzyskaliśmy w ciągu roku obrachunkowego dochody z tytułu wykonywanej pracy w Szwecji, dochód uzyskany za granicą pomniejszamy o równowartość 30 diet po 351 koron szwedzkich, co stanowi 10530 koron. Otrzymaną kwotę przeliczamy na złotówki według średniego kursu NBP na dzień uzyskania dochodu. Kwotę podatku zapłaconego w Szwecji w ten sam sposób przeliczamy na złotówki. Następnie sumujemy dochody uzyskane w obu krajach i od łącznej kwoty obliczamy podatek według skali podatkowej obowiązującej w Polsce. Później ustalamy kwotę podatku proporcjonalnie przypadającego na dochód uzyskany w Szwecji. Od obliczonego od łącznych dochodów podatku potrącamy podatek zapłacony w Szwecji (przeliczony na złotówki). Jednakże potrącenie to nie może przekroczyć ustalonej kwoty podatku odpowiednio przypadającego na dochód uzyskany za granicą. Na koniec od obliczonej kwoty podatku odejmujemy zaliczki pobrane w Polsce.
W przypadku, gdy uzyskamy dochód z tytułu wykonywanej pracy tylko w Szwecji i tam zapłacimy podatek, wówczas w Polsce również składamy zeznanie podatkowe. Podobnie jak poprzednio, obliczamy podatek od dochodów uzyskanych tym razem tylko za granicą (oczywiście po uprzednim pomniejszeniu o należne diety i przeliczeniu na złotówki) według skali podatkowej obowiązującej w Polsce. Od tak obliczonego podatku potrącamy podatek zapłacony w Szwecji (po uprzednim przeliczeniu na złotówki), z tym tylko zastrzeżeniem, że potrącenie to nie może przekroczyć obliczonej kwoty podatku.
Jakub Kwiatkowski

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?